مارکت بان
فیلتر
23 کالا
نام کالا قیمت برند کارخانه آخرین بروزرسانی عملیات
ورق 10 میل فولاد اکسین ورق 10 میل فولاد اکسین 40,818 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 10 میل فولاد مبارکه ورق 10 میل فولاد مبارکه 38,636 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 100 میل فولاد اکسین ورق 100 میل فولاد اکسین 36,727 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 12 میل فولاد اکسین ورق 12 میل فولاد اکسین 40,818 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 12 میل فولاد مبارکه ورق 12 میل فولاد مبارکه 43,182 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 15 میل فولاد اکسین ورق 15 میل فولاد اکسین 39,636 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 15 میل فولاد مبارکه ورق 15 میل فولاد مبارکه 43,182 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 20 میل فولاد اکسین ورق 20 میل فولاد اکسین 34,727 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 25 میل فولاد اکسین ورق 25 میل فولاد اکسین 34,727 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 3 میل فولاد مبارکه ورق 3 میل فولاد مبارکه 38,000 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 30 میل فولاد اکسین ورق 30 میل فولاد اکسین 36,455 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 35 میل فولاد اکسین ورق 35 میل فولاد اکسین 36,636 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 4 میل فولاد مبارکه ورق 4 میل فولاد مبارکه 45,455 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 40 میل فولاد اکسین ورق 40 میل فولاد اکسین 36,818 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 45 میل فولاد اکسین ورق 45 میل فولاد اکسین 35,818 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 5 میل فولاد مبارکه ورق 5 میل فولاد مبارکه 43,455 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 50 میل فولاد اکسین ورق 50 میل فولاد اکسین 36,182 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 6 میل فولاد مبارکه ورق 6 میل فولاد مبارکه 43,364 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 60 میل فولاد اکسین ورق 60 میل فولاد اکسین 36,182 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 70 میل فولاد اکسین ورق 70 میل فولاد اکسین 36,182 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 8 میل فولاد اکسین ورق 8 میل فولاد اکسین 46,909 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 8 میل فولاد مبارکه ورق 8 میل فولاد مبارکه 38,000 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
ورق 80 میل فولاد اکسین ورق 80 میل فولاد اکسین 36,182 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2024-06-20 01:52:53 مشاهده
1 >