مارکت بان
فیلتر
23 کالا
نام کالا قیمت برند کارخانه آخرین بروزرسانی عملیات
ورق 10 میل فولاد اکسین ورق 10 میل فولاد اکسین 32,844 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:15 مشاهده
ورق 10 میل فولاد مبارکه ورق 10 میل فولاد مبارکه 33,303 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:17 مشاهده
ورق 100 میل فولاد اکسین ورق 100 میل فولاد اکسین 33,945 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:15 مشاهده
ورق 12 میل فولاد اکسین ورق 12 میل فولاد اکسین 32,569 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:14 مشاهده
ورق 12 میل فولاد مبارکه ورق 12 میل فولاد مبارکه 33,394 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:14 مشاهده
ورق 15 میل فولاد اکسین ورق 15 میل فولاد اکسین 32,569 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:11 مشاهده
ورق 15 میل فولاد مبارکه ورق 15 میل فولاد مبارکه 33,394 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:13 مشاهده
ورق 20 میل فولاد اکسین ورق 20 میل فولاد اکسین 32,569 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:12 مشاهده
ورق 25 میل فولاد اکسین ورق 25 میل فولاد اکسین 31,651 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:16 مشاهده
ورق 3 میل فولاد مبارکه ورق 3 میل فولاد مبارکه 33,486 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:11 مشاهده
ورق 30 میل فولاد اکسین ورق 30 میل فولاد اکسین 32,569 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:16 مشاهده
ورق 35 میل فولاد اکسین ورق 35 میل فولاد اکسین 32,569 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:15 مشاهده
ورق 4 میل فولاد مبارکه ورق 4 میل فولاد مبارکه 33,486 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:11 مشاهده
ورق 40 میل فولاد اکسین ورق 40 میل فولاد اکسین 32,294 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:16 مشاهده
ورق 45 میل فولاد اکسین ورق 45 میل فولاد اکسین 37,156 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:13 مشاهده
ورق 5 میل فولاد مبارکه ورق 5 میل فولاد مبارکه 33,303 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:12 مشاهده
ورق 50 میل فولاد اکسین ورق 50 میل فولاد اکسین 32,844 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:14 مشاهده
ورق 6 میل فولاد مبارکه ورق 6 میل فولاد مبارکه 33,486 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:15 مشاهده
ورق 60 میل فولاد اکسین ورق 60 میل فولاد اکسین 32,844 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:14 مشاهده
ورق 70 میل فولاد اکسین ورق 70 میل فولاد اکسین 33,761 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:12 مشاهده
ورق 8 میل فولاد اکسین ورق 8 میل فولاد اکسین 37,615 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:17 مشاهده
ورق 8 میل فولاد مبارکه ورق 8 میل فولاد مبارکه 33,303 تومان بدون برند ورق سیاه st52 فولاد مبارکه اصفهان 2023-10-14 10:05:12 مشاهده
ورق 80 میل فولاد اکسین ورق 80 میل فولاد اکسین 33,303 تومان بدون برند ورق سیاه st52 اکسین 2023-10-14 10:05:13 مشاهده
1 >