مارکت بان
فیلتر
52 کالا
نام کالا قیمت برند کارخانه آخرین بروزرسانی عملیات
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 2,678,899 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:12 مشاهده
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 3,018,349 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:00 مشاهده
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 2,706,422 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:01 مشاهده
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 3,045,872 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:07 مشاهده
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 2,192,661 تومان بدون برند تیرآهن جهان فولاد غرب 2023-10-14 09:58:03 مشاهده
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 22,064 تومان بدون برند تیرآهن ظفر بناب 2023-10-14 09:58:11 مشاهده
تیرآهن 14 فایکو سبک تیرآهن 14 فایکو سبک 23,486 تومان بدون برند تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 2023-10-14 09:57:57 مشاهده
تیرآهن 14 کوثر اهواز تیرآهن 14 کوثر اهواز 21,835 تومان بدون برند تیرآهن کوثر اهواز 2023-10-14 09:58:06 مشاهده
تیرآهن 14 یزد احرامیان تیرآهن 14 یزد احرامیان 23,349 تومان بدون برند تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) 2023-10-14 09:58:07 مشاهده
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 3,853,211 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:11 مشاهده
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان 3,825,688 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:02 مشاهده
تیرآهن 16 جهان فولاد غرب تیرآهن 16 جهان فولاد غرب 3,834,862 تومان بدون برند تیرآهن جهان فولاد غرب 2023-10-14 09:58:05 مشاهده
تیرآهن 16 فایکو تیرآهن 16 فایکو 23,486 تومان بدون برند تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 2023-10-14 09:58:04 مشاهده
تیرآهن 16 کوثر اهواز تیرآهن 16 کوثر اهواز 21,835 تومان بدون برند تیرآهن کوثر اهواز 2023-10-14 09:58:13 مشاهده
تیرآهن 16 یزد احرامیان تیرآهن 16 یزد احرامیان 23,349 تومان بدون برند تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) 2023-10-14 09:58:00 مشاهده
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 4,541,284 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:04 مشاهده
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 4,587,156 تومان بدون برند تیرآهن پروفیل صنعت ماهان 2023-10-14 09:58:08 مشاهده
تیرآهن 18 فایکو تیرآهن 18 فایکو 23,486 تومان بدون برند تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 2023-10-14 09:58:16 مشاهده
تیرآهن 18 یزد احرامیان تیرآهن 18 یزد احرامیان 23,349 تومان بدون برند تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) 2023-10-14 09:58:10 مشاهده
تیرآهن 20 فایکو تیرآهن 20 فایکو 23,486 تومان بدون برند تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 2023-10-14 09:58:13 مشاهده
تیرآهن 20 یزد احرامیان تیرآهن 20 یزد احرامیان 23,440 تومان بدون برند تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) 2023-10-14 09:58:01 مشاهده
تیرآهن 22 فایکو تیرآهن 22 فایکو 23,486 تومان بدون برند تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 2023-10-14 09:58:03 مشاهده
تیرآهن 22 یزد احرامیان تیرآهن 22 یزد احرامیان 23,349 تومان بدون برند 2023-10-14 09:58:03 مشاهده
تیرآهن 24 فایکو تیرآهن 24 فایکو 23,486 تومان بدون برند تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 2023-10-14 09:58:06 مشاهده
تیرآهن 24 یزد احرامیان تیرآهن 24 یزد احرامیان 23,349 تومان بدون برند تیرآهن فولاد یزد (احرامیان) 2023-10-14 09:58:06 مشاهده
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 3,669,725 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:11 مشاهده
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن تیرآهن سبک 14 ذوب آهن 25,413 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:14 مشاهده
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 4,220,183 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:13 مشاهده
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 23,761 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:57:59 مشاهده
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 23,761 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:14 مشاهده
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن تیرآهن سبک 18 ذوب آهن 5,091,743 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:57:58 مشاهده
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 24,771 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:09 مشاهده
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 6,330,275 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:57:59 مشاهده
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 29,358 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:05 مشاهده
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 3,577,982 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:02 مشاهده
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 24,220 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:14 مشاهده
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 3,715,596 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:09 مشاهده
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 22,385 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:10 مشاهده
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن 4,220,183 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:00 مشاهده
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 5,137,615 تومان بدون برند تیرآهن ذوب آهن 2023-10-14 09:58:09 مشاهده
1 2 >