مارکت بان
مفتولی
ناودانی
میلگرد
تیرآهن
ورق
لوله
نبشی
قوطی و پروفیل
بازار آهن
قیمت زنده
سیم مفتول گالوانیزه 2 33,486
سیم مفتول مسوار 2.5 32,477
سیم خاردار حلقوی سوزنی 500,000
تیر حصار یک سر خم 291,468
توری حصاری فنس 79,954
توری گابیون 6*8 39,450
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 28,540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 16 28,540
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 8 33,020
سیم خاردار حلقوی تبری 500,000
ناودانی 16 25,046
ناودانی 10 23,394
ناودانی 8 23,394
ناودانی 12 25,046
ناودانی 10 23,349
ناودانی 10 24,587
ناودانی 6 25,229
ناودانی 14 25,872
ناودانی 8 23,303
ناودانی 12 0
کلاف 8 یزد 23,670
کلاف 8 و 10 یزد 0
میلگرد بستر عرض 15 37,615
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهان 0
میلگرد 14 آذر فولاد امین 22,477
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید 25,229
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید 25,229
میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متین 0
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهان 0
میلگرد 25 سیادن ابهر 21,927
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 25,505
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن 3,761,468
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن 24,771
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 2,816,514
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن 4,311,927
هاش HEA سایز 36 63,303
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 23,578
هاش HEA سایز 55 0
هاش HEB سایز 16 28,899
هاش HEA سایز 34 59,633
ورق 12 میل فولاد مبارکه 29,083
ورق 10 میل فولاد مبارکه 29,174
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه 47,523
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد 43,119
ورق 12 میل فولاد کاویان 0
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 37,706
ورق 1 میل فولاد مبارکه 43,945
ورق 50 میل فولاد اکسین 33,945
ورق 30 میل فولاد کاویان 25,872
ورق 6 میل فولاد مبارکه 29,174
لوله اسپیرال 35,229
لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه 33,119
3/4 36,606
لوله تست آب 1/4-1 32,752
لوله مانیسمان 8 66,055
لوله اسپیرال 35,229
2 36,606
قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه 31,376
لوله 2 صنعتی در کارخانه 31,743
لوله 18 مبلی 40,826
نبشی 100*100 0
نبشی 30*30 23,211
نبشی 60*50 جاوید بناب 23,211
نبشی سایز 3 24,128
نبشی 40*40 23,028
نبشی 60*60 23,486
نبشی 75*75 24,587
نبشی 80*80 23,119
نبشی 70*70 23,486
نبشی 100*100 0
قوطی 30 * 40 گالوانیزه 47,706
پروفیل c 24 31,468
قوطی 30 * 60 گالوانیزه 47,706
قوطی 200 * 200 (ستونی) 37,248
قوطی 30 * 50 30,826
قوطی 160 * 200 (ستونی) 34,495
قوطی 30 * 30 گالوانیزه 47,706
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه 31,101
قوطی 40 * 80 فولاد مبارکه 31,835
پروفیل c 20 31,468