مارکت بان
فیلتر
52 کالا
نام کالا قیمت برند دسته آخرین بروزرسانی عملیات
اسلب گیر جرثقیلی مدریت نیمه اتوماتیک 1 تن مدل VM-1T اسلب گیر جرثقیلی مدریت نیمه اتوماتیک 1 تن مدل VM-1T 2,500,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:27 مشاهده
اسلب گیر جرثقیلی مدریت نیمه اتوماتیک 3 تن مدل VM-3T اسلب گیر جرثقیلی مدریت نیمه اتوماتیک 3 تن مدل VM-3T 5,500,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:25 مشاهده
اسلب گیر مدریت دو دسته باتومی مدل VM-4P اسلب گیر مدریت دو دسته باتومی مدل VM-4P 1,500,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:25 مشاهده
اسلب گیر مدریت دو دسته چدنی اسلب گیر مدریت دو دسته چدنی 1,000,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
بالانسر پوما مدل AA-2003 بالانسر پوما مدل AA-2003 1,400,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:23 مشاهده
بالانسر پوما مدل AA-2004 بالانسر پوما مدل AA-2004 1,450,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:22 مشاهده
بالانسر سوماک مدل SA-2203 بالانسر سوماک مدل SA-2203 1,540,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
بالانسر سوماک مدل SA-2204 بالانسر سوماک مدل SA-2204 1,540,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:26 مشاهده
بالانسر سوماک مدل SA-2204A بالانسر سوماک مدل SA-2204A 2,530,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
بالانسر سوماک مدل SA-2207 بالانسر سوماک مدل SA-2207 2,860,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:22 مشاهده
بغل گیر دستی مدریت مدل VM-2P بغل گیر دستی مدریت مدل VM-2P 750,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:27 مشاهده
پولیفت دستی آروا 0.8 تن مدل 4590 پولیفت دستی آروا 0.8 تن مدل 4590 3,589,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:23 مشاهده
پولیفت دستی آروا 1.6 تن مدل 4591 پولیفت دستی آروا 1.6 تن مدل 4591 4,697,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-16 21:03:11 مشاهده
پولیفت دستی بیگ رد 0.75 تن مدل TRC7075 پولیفت دستی بیگ رد 0.75 تن مدل TRC7075 3,770,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:26 مشاهده
پولیفت دستی بیگ رد 1.5 تن مدل TRC7015 پولیفت دستی بیگ رد 1.5 تن مدل TRC7015 5,065,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:25 مشاهده
پولیفت دستی بیگ رد 3 تن مدل TRC7030 پولیفت دستی بیگ رد 3 تن مدل TRC7030 6,720,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
پولیفت دستی بیگ رد 6 تن مدل TRC7062 پولیفت دستی بیگ رد 6 تن مدل TRC7062 9,055,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:27 مشاهده
پولیفت دستی توسن 1.5 تن مدل 2515LH پولیفت دستی توسن 1.5 تن مدل 2515LH 6,155,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:26 مشاهده
پولیفت دستی توسن 3 تن مدل 2530LH پولیفت دستی توسن 3 تن مدل 2530LH 9,039,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:22 مشاهده
پولیفت دستی رونیکس 1.5 تن مدل RH-4110 پولیفت دستی رونیکس 1.5 تن مدل RH-4110 6,973,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:23 مشاهده
پولیفت دستی رونیکس 3 تن مدل RH-4111 پولیفت دستی رونیکس 3 تن مدل RH-4111 9,873,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:26 مشاهده
جرثقیل زنجیری آروا 1.5 تن مدل 4581 جرثقیل زنجیری آروا 1.5 تن مدل 4581 4,329,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:25 مشاهده
جرثقیل زنجیری آروا 2 تن مدل 4582 جرثقیل زنجیری آروا 2 تن مدل 4582 4,779,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:23 مشاهده
جرثقیل زنجیری آروا 5 تن مدل 4584 جرثقیل زنجیری آروا 5 تن مدل 4584 8,649,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-16 21:03:12 مشاهده
جرثقیل زنجیری بیگ رد 1 تن مدل TRC90101 جرثقیل زنجیری بیگ رد 1 تن مدل TRC90101 3,225,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:23 مشاهده
جرثقیل زنجیری بیگ رد 3 تن مدل TRC90301 جرثقیل زنجیری بیگ رد 3 تن مدل TRC90301 5,759,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
جرثقیل زنجیری بیگ رد 5 تن مدل TRC90501 جرثقیل زنجیری بیگ رد 5 تن مدل TRC90501 8,650,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:22 مشاهده
جرثقیل زنجیری توسن 1.5 تن مدل 2015CB جرثقیل زنجیری توسن 1.5 تن مدل 2015CB 5,743,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
جرثقیل زنجیری توسن 3 تن مدل 2030CB جرثقیل زنجیری توسن 3 تن مدل 2030CB 8,009,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:26 مشاهده
جرثقیل زنجیری توسن 500 کیلوگرم مدل 2005CB جرثقیل زنجیری توسن 500 کیلوگرم مدل 2005CB 4,301,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:23 مشاهده
جرثقیل زنجیری رونیکس 1 تن مدل RH-4102 جرثقیل زنجیری رونیکس 1 تن مدل RH-4102 4,486,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:25 مشاهده
جرثقیل زنجیری رونیکس 1.5 تن مدل RH-4103 جرثقیل زنجیری رونیکس 1.5 تن مدل RH-4103 5,506,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:26 مشاهده
جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104 جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104 6,118,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-28 08:27:12 مشاهده
جرثقیل زنجیری رونیکس 3 تن مدل RH-4105 جرثقیل زنجیری رونیکس 3 تن مدل RH-4105 7,648,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:22 مشاهده
جرثقیل زنجیری رونیکس 5 تن مدل RH-4106 جرثقیل زنجیری رونیکس 5 تن مدل RH-4106 10,467,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:24 مشاهده
جرثقیل زنجیری رونیکس 500 کیلوگرم مدل RH-4101 جرثقیل زنجیری رونیکس 500 کیلوگرم مدل RH-4101 3,983,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 21:01:27 مشاهده
جرثقیل زنجیری شپخ 2 تن مدل CB02 جرثقیل زنجیری شپخ 2 تن مدل CB02 4,743,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:22 مشاهده
جرثقیل سقفی برقی 4 کاره محک 1 تن 12 متری مدل KX-1000C جرثقیل سقفی برقی 4 کاره محک 1 تن 12 متری مدل KX-1000C 15,531,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:25 مشاهده
جرثقیل سقفی برقی 4 کاره محک 500 کیلوگرم 12 متری مدل KX-500C جرثقیل سقفی برقی 4 کاره محک 500 کیلوگرم 12 متری مدل KX-500C 10,335,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:27 مشاهده
جرثقیل سقفی برقی رونیکس 1 تن 18 متری مدل RH-4136 جرثقیل سقفی برقی رونیکس 1 تن 18 متری مدل RH-4136 11,879,000 تومان بدون برند جرثقیل و ابزار لیفتینگ 2023-10-14 09:47:27 مشاهده
1 2 >